Villkor och policies

 • Personuppgiftspolicy

  Allmänt

  Att skydda dina personuppgifter och din integritet är av största vikt för Filmstaden. När du gör ett köp hos oss eller använder våra tjänster ger du oss förtroendet att hantera dina personuppgifter. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

  Det är viktigt för oss att ge dig klar och tydlig information om vilka personuppgifter vi samlar in, varför vi behöver göra det, på vilket sätt uppgifterna används och vilka rättigheter du har.

  Denna personuppgiftspolicy riktar sig till våra kunder, däri nuvarande, tidigare och potentiella kunder, medlemmar i vårt lojalitetsprogram, användare och mottagare av en produkt eller tjänst som erbjuds av oss samt besökare på vår officiella webbplats, våra communities och biografer.

  Personuppgiftsansvarig

  Det svenska bolaget Filmstaden AB (”Filmstaden”, ”vi”, ”vår”, ”oss”) är ansvarigt för behandlingen av dina personuppgifter som beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Filmstaden är en del av ODEON Cinemas Group (OCG).​

  Följande enhet är personuppgiftsansvarig i förhållande till dig:

  Filmstaden AB
  Greta Garbos väg 11-13
  169 86 Stockholm
  Organisationsnummer: 556035-1651

  Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

  Via e-post: [email protected]

  Via post: Filmstaden AB, att: DPO, 169 86 Stockholm

  Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till dig. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress, och betaluppgifter. IP-adress, användargenererade data och medlems-ID är ytterligare exempel på personuppgifter, och även annan information som du lämnar till oss vid kontakt med kundservice.

  Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

  Vi har inte rätt att samla in, använda eller lagra personuppgifter utan rättslig grund. Följande är de rättsliga grunder som vi baserar våra behandlingar på:

  Avtal: Vi gör produkter och tjänster tillgängliga för dig och behandlar de personuppgifter som behövs för att kunna fullgöra ett avtal med dig (till exempel ett köpeavtal) och för att uppfylla eventuella förpliktelser som följer avtalet.

  Berättigat intresse: Vi får behandla personuppgifter om dig när det krävs för att uppfylla våra berättigade intressen, förutsatt att dessa intressen väger tyngre än dina rättigheter och intressen av skydd. Denna rättsliga grund omfattar exempelvis ändamål som att tillhandahålla kundservice, säkerhetsändamål och för att förebygga brott och förbättra eller utveckla våra produkter och tjänster.

  Samtycke: När du ger oss ett samtycke behandlar vi dina personuppgifter för det specifika ändamål som du har samtyckt till. Denna rättsliga grund används till exempel när du ber oss skicka dig erbjudanden.

  Rättslig förpliktelse: När behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla vår rättsliga förpliktelser.

  För varje specifikt angivet ändamål med behandling av personuppgifter kommer vi informera dig om vilken av ovanstående rättsliga grunder som gäller.

  Dina rättigheter

  Du har ett flertal rättigheter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Nedan framgår information om vilka rättigheter du har:

  Rätt till tillgång

  Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

  Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

  Vi vill upplysa dig om att vi inte lämnar personuppgifter som består av bilder från trygghetkameror. Detta beror, dels på att vi inte har tekniska förutsättningar för att identifiera personer på våra bilder och inte heller att maska bort andra personer som förekommer på bilderna och dels på att bilderna automatiskt raderas efter trettio (30) dagar.

  Rätt till portabilitet

  När vi behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller fullgörande av avtal har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförd till dig själv eller till en annan part. Detta gäller endast personuppgifter som du själv lämnat till oss.

  Rätt till rättelse

  Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga och du har även rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

  Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram har du möjlighet att logga in till ditt konto och redigera dina kontaktuppgifter på dina medlemssidor under "Min Profil".

  Rätt till radering

  Du har rätt att få alla personuppgifter som vi behandlar om dig raderade när som helst, förutom i förekommande fall:

  Om det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att radera uppgifterna, exempelvis om du har gjort ett köp och vi måste behålla dina personuppgifter kopplade till transaktionen i bokföringssyfte

  • Om du har ett pågående ärende hos kundservice

  • Om du har en obetald skuld till oss

  • Om du har en öppen beställning/order

  Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

  Du har även möjlighet att själv avsluta ditt medlemsskap hos oss vilket du gör i din medlemsprofil (vid inlogg via vår webbplats).

  Rätt till begränsning

  Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter under följande omständigheter:

  • Om du invänder mot personuppgiftsbehandling som är baserad på vårt berättigade intresse begränsar vi all behandling av sådana uppgifter i väntan på att det berättigade intresset verifieras.

  • Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga begränsar vi all behandling av sådana uppgifter i väntan på att uppgifternas riktighet verifieras.

  • Om behandlingen är olaglig kan du invända mot att personuppgifterna raderas och istället begära att användningen av dina personuppgifter begränsas.

  • Om vi inte längre behöver personuppgifterna men du behöver dem för att försvara rättsliga anspråk.

  Du har möjlighet att utöva denna rättighet genom att fylla i ett formulär som du hittar här.

  Rätt att invända mot behandling

  Du har rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter som är baserad på vårt berättigat intresse. Vi kommer då inte att fortsätta behandla uppgifterna tills vi kan uppvisa berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen och rättigheter eller som beror på rättsliga anspråk.

  Rätt att återkalla ditt samtycke

  Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till varje behandling som du har lämnat ditt samtycke till. Om du gör detta upphör vi med behandlingen av dina personuppgifter för det specifika syftet.Om du i fortsättningen ändå exponeras för marknadskommunikation i dina sociala medier-flöden eller i din webbläsare är detta en fråga mellan dig och plattformsleverantören.Du kan återkalla ditt samtycke eller invända mot vidare marknadsföringskommunikation genom att:

  • Följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick som vi gör.

  • Redigera inställningarna för notifieringar i ditt medlemskonto.

  • Dra tillbaka samtycket för riktade marknadsföringskakor för i cookieinställningarna

    här.

  • Konfigurera integritetsinställningarna i ditt konto för sociala medier eller din webbläsare.

  • Kontakta kundservice för support ([email protected]).

  • Radera/inaktivera ditt medlemsskap.


  Hur du utövar dina rättigheter

  Du kan utöva din rätt till radering, rättelse, begränsning och tillgång till information genom att använda vårt formulär som du hittar här.

  Du kan utöva rätt till dataportabilitet och invändning genom att kontakta kundservice ([email protected]).

  Dataskyddsombud

  Vi har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud på [email protected]. Skriv "Dataskyddsfråga DPO" i ämnesraden.

  Rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndighet

  Om du har klagomål på Filmstadens behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten IMY (www.imy.se).

  Personuppgifter vi samlar in och ändamål

  Köp online, i app & butik

  Varför använder vi dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter eftersom detta är nödvändigt för oss för att kunna genomföra köp- eller upprätta tjänstekontraktet med dig, för att kunna hantera leverans av den tjänst eller produkt du begärt, för att hantera återbetalningar och garantiärenden, för att identifiera dig och kontakta dig vid behov, för att tillgängliggöra kvitton samt för att skicka dig uppdateringar eller informationsmeddelanden som berör de avtalade tjänsterna/produkterna.

  Typ av personuppgifter

  • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

  • Betalningsuppgifter och transaktionsdata

  • Medlemsnummer (om relevant)

  Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter vi fått från dig i samband med de köp och/eller reservationer som du gjort på vår webbplats och/eller i vår mobilapp samt annan information du väljer att lämna till oss via tjänster som är kopplade till ditt köp och/eller reservation. Vi använder dina kontaktuppgifter för att skicka ut nödvändig information till dig som är kopplat till den tjänst som du har begärt samt för att följa upp graden av kundtillfredsställelse för de tjänster som vi tillhandahåller. Vid återköp samlar vi in ditt telefonnummer för att kunna ha möjlighet att kontakta dig vid eventuella felaktigheter.

  Vi behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av våra utvalda partners för betaltjänster. Vi använder betallösningar för köp online, i mobilapp och i butik som tillhandahålls av Nets och Collector Bank (Walley checkout) vilket omfattar betalningsmetoder för kort- och swishbetalningar.

  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om dina köp och för att skapa personligt innehåll som vi skickar till dig om du har valt att ta emot marknadsföring från oss. Vänligen se avsnittet för medlemskapet för mer information.

  Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med leverantörer som tillhandahåller oss kommunikationstjänster och IT-lösningar för ERP/affärssystem. Leverantörer som tillhandahåller betaltjänster är själva ansvariga för personuppgiftsbehandlingar som sker i anslutning med betalningar. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med leverantörer som hanteras leverans av fysiska biljetter och presentkort.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter När vi gör våra produkter och tjänster tillgängliga för dig behandlar vi dina personuppgifter enligt vad som krävs för att fullgöra ett avtal med dig och de förpliktelser som följer av avtalet. När du utövar en konsumenträttighet behandlar vi dina personuppgifter för att kunna uppfylla de förpliktelser som följer av att fullgöra ett avtal med oss.

  För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

  Hur länge vi sparar dina uppgifter Vi sparar och behandlar inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för att vi ska kunna uppfylla våra avtals- och konsumentförpliktelser. Dina kontakt- och adressuppgifter sparas i 30 dagar efter genomförandet av den föreställning du köpt eller reserverat dina biljetter till. Betalar du med Swish sparar vi ditt telefonnummer i 90 dagar efter att föreställningen ägt rum.

  För att uppfylla vissa rättsliga förpliktelser är vi skyldiga att behandla vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter fastställs genom exempelvis skatte-, redovisnings-, bokförings- och konsumentlagstiftning. Uppgifternas lagringstid varierar beroende på syfte, sammanhang och tillämplig lagstiftning.

  Medlemskap

  Varför använder vi dina personuppgifter

  Vi använder dina personuppgifter för att kunna skapa, hantera och hålla ditt medlemskap och dina uppgifter uppdaterat och aktuellt, för att kunna ge dig alla förmåner och belöningar du har rätt till och för att kunna ge dig information om dina beställningar och köp, intjänade poäng och din medlemstatus/medlemsnivå. Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för att följa upp ditt besök hos oss i förbättrings- och utvecklingssyfte.

  Vi använder dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig vårt lojalitetsprogram och en skräddarsydd personlig upplevelse av våra tjänster och produkter som ingår under vårt varumärke. Detta gör vi genom att skapa och distribuera marknadsföringsmaterial genom flera kommunikationskanaler, till exempel e-post, sociala medier och pushnotiser i mobilappen. Vi skickar dig slumpmässiga och personliga erbjudanden och inbjudningar i form av rabatter, rekommendationer, kampanjerbjudanden, förhandsvisningar, medlemskvällar och tävlingar som anordnas av oss.

  Vi kan använda uppgifter om beställningar och köp för att upptäcka överträdelser av villkoren för medlemskapet samt för att upptäcka bedrägerier.

  För att övervaka eventuella försök till otillåten inloggning till ditt konto, använder vi under en begränsad tidsperiod det användar-ID och den IP-adress som används vid inloggning.

  Typ av personuppgifter

  • Medlemsnummer

  • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

  • Personnummer

  • Födelsedatum

  • Uppgifter om beställningar och betalningar

  • Användarnamn/ID

  • IP-adress

  • Enhets-ID

  • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och sökhistorik)

  Hur använder vi dina personuppgifter
  Vi använder personuppgifter som vi har fått direkt från dig i samband med att du registrerade dig för medlemskapet, som du delar med oss genom att använda våra tjänster, genom webbkakor and andra spårningstekniker på vår webbplats och i mobilappen samt från publika personadressregister. Kundservice kan även komma att använda dina uppgifter för att kontakta dig i ett kundserviceärende.

  För att göra medlemskapet relevant för dig personanpassar vi innehåll utifrån din användarprofil. Den personanpassning vi gör baseras på analys av dina intressen och användarbeteenden på vår webbplats och i mobilappen vilket exempelvis är kopplat till de köp som du har gjort, vilka orter och biografer du är intresserad av, tävlingar och medlemsevent som du har deltagit i och hur du har interagerat med vår mobilapp och webbplats. Mer information om detta hittar du under avsnittet som heter ”Marknadskommunikation & Annonsering”.

  Vi använder personnummer för att automatiskt hålla medlemsuppgifter aktuella och uppdaterade genom att utnyttja personadressregister. Detta gör vi för att försäkra oss om att förmåner och erbjudanden som lämnas är kopplade till rätt medlem, få insikter i målgruppers livsfas samt för att, vid speciella tillfällen som till exempel födelsedagar, kunna skicka ut personliga erbjudanden. Uppgiften används även för att kontrollera din ålder vid registrering av medlemskapet. Detta i enlighet med villkoren som gäller för medlemskapet                

  Det kan vid biljettköp förekomma att en medlem i vårt lojalitetsprogram lämnar personuppgifter om andra medlemmar i samband med gemensamma biografbesök i syfte att fördela poäng. Vi förutsätter att den som lämnar uppgifterna har tillåtelse att lämna dessa uppgifter från den person det berör.

  Om överträdelser av villkoren för Filmstadens medlemskap eller misstänkt bedrägligt beteende upptäcks, använder vi dina personuppgifter, till exempel din e-postadress och ditt medlemsnummer, för att kontakta dig och vidta åtgärder.

  Mer information om vårt medlemskap hittar du i våra Medlemsvillkor.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter
  Vi kan komma att dela dina personuppgifter när så krävs för att vi ska kunna uppfylla det avsedda ändamålet med behandlingen och för att vi ska ha möjlighet att tillhandahålla de medlemstjänster som vi erbjuder. Vissa av dessa tredjeparter agerar som vårt personuppgiftsbiträde och utför en uppgift för vår räkning, exempelvis leverantörer som utför webb- och dataanalys och annonsering. Vi är då ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker för dessa syften.

  Vi kan också dela dina personuppgifter med parter som självständigt ansvarar för behandlingen av personuppgifter. Detta innebär att vi inte har kontroll över hur de uppgifter som lämnas ska behandlas, exempel på sådana mottagare är banker och kortinlösenföretag. När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt ansvarigt för den personuppgiftsbehandling som sker gäller företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
  Behandlingen av dina personuppgifter som utförs för att skapa och hantera ditt medlemskonto och för att kunna göra produkter och tjänster tillgängliga för dig som medlem görs för att vi ska kunna fullfölja och uppfylla våra skyldigheter som rör avtalet om medlemskap. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas då neka dig medlemskap.

  Behandlingen av dina personuppgifter som görs för att skicka dig marknadskommunikation i våra digitala kanaler baseras på ditt samtycke till att ta emot marknadsföring från oss.

  För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

  Hur länge vi sparar dina uppgifter
  Vi sparar och behandlar dina personuppgifter endast så länge som krävs för att uppfylla våra avtalsmässiga skyldigheter, allra senast till dess att medlemskapet har avslutats av dig, eller inaktiverats av oss på grund av användarinaktivitet under en period om 36 månader.

  Du har rätt att när som helst avsluta ditt medlemskap. Om du väljer att göra det upphör ditt medlemskap och dina personuppgifter raderas. Medlemskapet kan avslutas av dig på ”Mina sidor”.

  Användar-ID och IP-adress sparas under 30 dagar från varje inloggningstillfälle.

  Vi kan spara dina personuppgifter under en längre tid om det krävs enligt lag eller för att kunna hantera en pågående tvist. 

  Marknadskommunikation & annonsering

  Varför använder vi dina personuppgifter
  Vi använder dina personuppgifter för att skapa och distribuera marknadsföringsmaterial genom flera kommunikationskanaler som exempelvis sociala medier, e-post och pushnotiser i mobilappen. Vi använder dina personuppgifter för att kunna identifiera och följa upp våra kunders interaktioner med våra produkter och tjänster samt för att kunna skicka och visa slumpmässigt och personligt anpassat innehåll.

  Typ av personuppgifter

  • Kontakt- och adressuppgifter som postnummer, e-postadress och telefonnummer

  • Uppgifter om beställningar och betalningar

  • Medlemsnummer (om relevant)

  • Födelsedatum

  • IP-adress

  • Enhets-ID

  • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och surfhistorik)

  Hur använder vi dina personuppgifter

  Vi använder annonspartners för att göra vår marknadsföring effektivt och vi samarbetar med företag som tillhandahåller lösningar för sökmotorer, sociala medier och leverantörer av annonsnätverk (”annonspartners”). Vi samarbetar med annonspartners som exempelvis Meta, Snapchat och Youtube (Google) för annonsering i sociala nätverk och med Google för onlineannonsering och sökmotorannonsering.

  Dessa annonspartners använder uppgifter som vi lämnar och som samlas in genom cookies och annan spårningsteknik. Annonser som du ser kan vara slumpmässiga, men också personanpassade baserat på dina interaktioner med oss genom analys av ditt kundbeteende på våra webbplatser och i mobilappen, till exempel din köp-, klick och surfhistorik. Genom detta kan vi i annonser föreslå produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av även på andra webbplatser och i sociala medier. Detta kallas återannonsering eller retargeting och remarketing. Genom retargeting kan vi till exempel utföra reklamkampanjer som är relevanta för dig, genomföra segmentsanalys och mäta annonsmaterialets effektivitet, resultat och räckvidd.

  Våra annonspartners använder cookies och liknande tekniker för att spåra din användning av våra webbplatser och tjänster genom att komma åt uppgifter som lagras på din enhet eller i appar. Detta gör det möjligt för oss att identifiera och kommunicera med rätt målgrupp och visa dig relevant innehåll när du besöker webbplatser, appar och sociala medier.

  Du har möjlighet att hindra Google från att via Google Analytics plattformen använda dina personuppgifter. Detta gör du genom att installera ”Google Analytics Opt-out Browser Add-on”. Mer information hittar du här.

  Vi kan komma att kombinera uppgifter som vi fick av dig när du till exempel registrerade ett konto som medlem eller gjorde ett köp hos oss (till exempel e-postadress) med andra uppgifter som sammanställs via cookies och annan spårningsteknik (till exempel IP-adress och enhets-ID). Detta gör vi för att välja ut innehåll som passar dina intressen och förbättra vår interaktion med våra kunder och omfattar analys av kundbeteende och skapande av användarprofiler och segment. Annonspartners matchar denna information med deras egna användarprofiler. Om en matchning hittas visas relevant reklaminnehåll på annonspartners plattform som exempelvis i ditt flöde i sociala medier och i din sökmotor. Om det inte finns någon match förstörs dina uppgifter på ett säkert sätt. Dina personuppgifter hanteras på ett säkert sätt med hjälp av en kryptografisk säkerhetsmetod som kallas hashning. Detta innebär att dina uppgifter krypteras på ett sådant sätt att de inte kan läsas av någon annan än mottagaren för det uttryckligen angivna syftet.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter Vi kan dela dina personuppgifter samt en kundidentifierare, till exempel en krypterad e-postadress, IP-adress och ett enhets-ID, med våra annonspartners och mediebyråer som hjälper oss med kampanjplanering. Syftet med detta är att visa relevanta annonser för dig på tredje parts webbplatser, i sociala medier och appar.

  Varje annonspartner är personuppgiftsansvarig för sin egen del av behandlingen, däribland eventuell överföring av personuppgifter till länder utanför EES.

  Om du vill ha mer information om hur annonsörer använder dina uppgifter, rekommenderar vi att du läser respektive annonsörs integritetspolicy.

  På vilken rättslig grund behandlas dina personuppgifter Behandlingen av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål baseras på ditt samtycke, däri även riktad annonsering i sociala medier. Detta omfattar även marknadsföring som bygger på data från cookies eller annan spårningsteknik.

  För alla andra syften som hänvisas till här behandlar vi dina personuppgifter baserat på våra berättigade intresse som företag.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi behandlar inte dina uppgifter längre än vad som krävs för att kunna tillhandahålla marknadsföring och erbjudanden till dig. Vi upphör med behandlingen av dina uppgifter i marknadsföringssyfte när du har avslutat ditt medlemskap hos oss och/eller aktivt avvisat vidare marknadsföringskommunikation från oss. Du kan dra tillbaka ditt samtycke för riktade cookies som används för beteendeannonsering i dina Cookieinställningar. Om du är medlem kan du dra tillbaka ditt samtycke till marknadskommunikation i inställningarna för ditt medlemskonto.

  Tävlingar & event

  Varför vi använder dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att kunna administrera ditt deltagande i tävlingar, medlemskvällar eller andra events som anordnas av oss. Vi använder dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med relevant information om tävlingen och/eller eventet samt ge dig tillgång till den plats där eventet hålls, bekräfta deltagande, kontakta vinnare, leverera och följa upp prisleveranser och i förekommande fall verifiera din ålder.

  Det händer att vi filmar och fotograferar under våra event. Detta innehåll används för att marknadsföra våra tjänster och göra reklam för framtida event på vår webbplats, i sociala medier och i vårt marknadsföringsmaterial. Vi använder också innehållet internt för utbildningssyfte. Om vi har för avsikt att fotografera eller filma vid ett event kommer du att bli meddelad om detta. 

  Typ av personuppgifter

  •    Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer 
  •    Medlemsnummer
  •    Födelseår 
  •    Foto/video

  Hur vi använder dina personuppgifter
  Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du registrerar ditt deltagande. Vi använder endast sådana personuppgifter som vi behöver för att kunna administrera ditt deltagande samt för att kontrollera att du uppfyller de villkor som gäller för deltagande tex. ålder.
  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande och använder detta för att skapa personligt innehåll samt för att skicka relevant information till dig om kommande tävlingar och/eller event.

  Vem som har tillgång till dina personuppgifter
  Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för elektronisk kommunikation och onlineformulär som möjliggör insamling av den information som krävs för ditt deltagande. I de fall då en tävling anordnas av ODEON Cinemas Group förekommer det att vi delar dina personuppgifter med andra bolag inom vår koncern för att kunna uppfylla våra skyldigheter kopplat till de tävlingsvillkor som gäller för tävlingen, tex. för att kunna leverera priser till vinnare.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
  Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att göra en tävling eller ett event tillgängligt för dig är baserad på vårt berättigade intresse som företag. I vissa fall då det förekommer särskilda tävlingsvillkor baseras behandlingen av dina personuppgifter på ditt samtycke i samband med att du godkänner tävlingsvillkoren.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  Vi sparar de personuppgifter du lämnat trettio (30) dagar från det att tävlingen eller eventet avslutats. Om du har utsetts till vinnare i en tävling sparar vi dina personuppgifter i upp till 6 månader. 

  Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram sparar vi information om ditt deltagande så länge du är kvar som medlem hos oss för att vi ska kunna skicka relevant information till dig om kommande tävlingar och/eller event.

  Utveckling & förbättring

  Varför vi använder dina personuppgifter
  Vi använder dina personuppgifter för att kunna utvärdera, utveckla och förbättra våra produkter, tjänster, kundupplevelser och biografer. Detta omfattar analyser för att göra våra tjänster mer användarvänliga, till exempel att ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller lyfta fram de funktioner som används ofta av dig i våra digitala kanaler.

  Vi använder också dina personuppgifter för att kunna kontakta dig med förfrågningar och gästundersökningsenkäter för att kunna fastställa graden av kundtillfredsställelse för de tjänster som vi tillhandahåller.

  Typ av personuppgifter

  • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

  • Betalningsuppgifter och transaktionsdata

  • Köphistorik

  • Användargenererade data (t.ex. köp-, klick- och surfhistorik) och kommentarer i fritextfält

  • Medlemsnummer

  Hur vi använder dina personuppgifter Uppgifter som används i utvecklings- och förbättringssyfte har samlats in för olika ändamål. Vi kan till exempel använda uppgifter om onlinetransaktioner för att utveckla vårt system för digitala köp. Alla analyser utförs med sammanställda (aggregerade/avpersonifierade) uppgifter men det kan förekomma att personuppgifter används i samband med sluttester av integrationer med andra externa IT-system och i samband med felsökning och felrättning. 

  När du köper en biobiljett på vår webbplats eller i vår mobilapp kan din e-postadress komma att användas för att kontakta dig för att följa upp din upplevelse av ditt biobesök hos oss.

  Vem som har tillgång till dina personuppgifter 
  Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för dataanalys, testning, felrättning och felsökning.

  Du kan komma att bli kontaktad av oss genom våra samarbetspartner för kundupplevelsehantering SMG-Service Management Group eller SYNO International för att delta i en frivillig gästundersökning.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter
  Behandlingen av dina personuppgifter i syfte att utveckla och förbättra våra tjänster och produkter är baserad på vårt berättigade intresse som företag.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter längre än vad som krävs för att vi ska kunna uppnå syftet för den här typen av behandlingar. Personuppgifter som används för att genomföra och samla in svar från gästundersökningsenkäter sparas i upp till 3 månader.

  Säkerhet

  Varför vi använder dina personuppgifter
  Vi använder dina personuppgifter för att skydda våra besökare, kunder, medarbetare och tillgångar mot våld, bedrägeri, obehörig användning av våra plattformar, stöld, missbruk och annan skadlig verksamhet. För att värna om våra medarbetares, kunders och besökares säkerhet samt för att förebygga och utreda brott använder vi kamerabevakning i våra lokaler i vissa områden där vi bedriver verksamhet.

  Typ av personuppgifter

  • Betalnings och -transaktionsuppgifter

  • Kontaktuppgifter

  • IP-adress

  • Beställningsinformation

  • Övervakningsbilder/foto

  Hur vi använder dina personuppgifter
  Vi behandlar dina personuppgifter när du befinner dig inom våra kamerors synfält i de lokaler som har kamerabevakning. Vi har skyltar med nödvändig information som upplyser dig om att området är bevakat.

  Vi aktiverar nödvändiga mekanismer för att undvika och spåra obehörig användning av våra plattformar, exempelvis under köpprocessen samt potentiellt bedrägeri som begås mot dig och/eller mot oss. Om vi anser att transaktionen kan vara ett bedrägeri eller om vi upptäcker ett onormalt beteende som kan vara en indikator för obehörig användning av våra funktioner, produkter eller tjänster, så kan transaktionen blockeras under bearbetningen. Du kan också komma att blockeras från att använda vår webbplats under en begränsad tid.

  Andra uppgifter kan komma att användas för att utreda misstänkta brott endast om vi är ålagda att uppfylla en rättslig förpliktelse.

  Vem har tillgång till dina personuppgifter Dina uppgifter delas med företag som tillhandahåller säkerhetstjänster.

  Dina personuppgifter kan komma att delas med myndighet såsom Polisen om vi är ålagda att uppfylla en rättslig förpliktelse samt våra interna säkerhetsrepresentanter.

  Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
  Om det inte finns en rättslig förpliktelse är behandlingen av dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att genomföra nödvändiga verifieringar för att upptäcka och förhindra potentiella bedrägerier och obehörig användning av våra plattformar samt för att skapa en trygg miljö för våra medarbetare, kunder och besökare.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter
  Vi behåller inte dina personuppgifter längre än vad som krävs för varje syfte. Vi sparar bilder från våra övervakningskameror i högst 30 dagar, såvida vi inte är skyldiga enligt lag eller på begäran av en myndighet att behålla kopior av övervakningsmaterial under en längre tid för att bistå med en brottsutredning. Dessa kopior förstörs på ett säkert sätt när uppgifterna inte längre behövs.

  Kundservice

  Varför vi använder dina personuppgifter Vi använder dina personuppgifter för att kunna ge dig den support och service som du själv begär när du kontaktar oss via e-post, telefon, chattfunktion, i sociala medier eller då ett kundserviceärende initieras vid besök på våra biografer. I samband med ett kundserviceärende använder vi dina personuppgifter för att kunna besvara frågor om våra tjänster och produkter, garantiärenden, eventuella klagomål samt för att tillhandahålla teknisk support samt för att förbättra din övergripande upplevelse av våra tjänster och produkter.Vi kan även komma att kontakta dig efter ditt kundserviceärende har avslutats och be dig delta i en frivillig kundserviceundersökning för att följa upp graden av kundnöjdhet för de tjänster som vi tillhandahåller och den support du fick av oss.

  Typ av personuppgifter

  • Kontaktuppgifter som namn, e-postadress och telefonnummer

  • Medlemsnummer och interaktionslogg

  • Användargenererat innehåll, som e-postmeddelanden och chattutskrifter

  • För att kunna lösa ditt ärende kan det också hända att vi behöver komma åt och använda transaktionsuppgifter, till exempel beställnings-, betalnings- och leveransinformation

  • IP-adress och teknisk information om din enhet

  Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du kontaktar oss i ett kundserviceärende. Vi använder endast sådana personuppgifter som vi behöver för att kunna lösa ditt kundtjänstärende. Vi kan komma att använda dina kontaktuppgifter för att kontakta dig om det uppstår problem med dina beställningar, medlemskonto eller andra tjänster som du har begärt.
  Som stöd för våra medarbetares utbildning och utveckling kan vi ha medlyssning. Du kommer informeras om vi spelar in ett samtal i utbildnings- och utvecklingssyfte.Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med IT-leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för elektronisk kommunikation och systemlösningar för hantering av arbetsflöden (ärendehanteringssystem) och verktyg som vi använder i vårt ärendehanteringssystem för kundserviceärenden.

  När du interagerar med oss i sociala medier, till exempel på våra Facebooksida, delas alla eventuella textmeddelanden och annan information som du själv väljer att inkludera i din kontakt med oss med namngiven plattformsleverantör. Detta sker i enlighet med den aktuella plattformens användarvillkor och integritetspolicy som du samtyckte till när du registrerade dig som användare. Vi åtar oss inget ansvar för plattformsleverantörens behandling av dina personuppgifter.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter För att kunna tillgodose ditt och vårt berättigade intresse som företag av att hantera kundserviceärenden måste vi samla in och använda dina personuppgifter. Detta omfattar även den insamling av personuppgifter som sker i samband med att du kontaktar oss via vår chattbot för kundservice och support på vår officiella webbplats.

  Ditt samtycke krävs för att vi ska kunna ha möjlighet att spela in ett samtal som berör ett kundserviceärende.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi sparar dina personuppgifter i upp till 18 månader från och med den tidpunkt då ärendet registrerats. Det kan hända att vi fortsätter att spara och använda dina uppgifter om vi har oavslutade åtaganden gentemot dig, eller om vi av andra skäl är förhindrade att radera dem.

  Som representant för företag eller annan organisation

  Varför vi använder dina personuppgifter
  Om du kontaktar oss som företrädare eller representant för ett företag eller en organisation, t.ex. i samband med förfrågningar om annonsköp, köp av företagsbiljetter eller bokning av event, möten och konferenser på någon av våra biografer, använder vi dina personuppgifter för att kunna kommunicera kring fullgörandet av våra avtalsskyldigheter av det ditt företag eller organisation bokat eller köpt, eller för att kunna kontakta dig, ditt företag eller din organisation med liknande erbjudanden i framtiden.

  Typ av personuppgifter

  • Kontakt- och adressuppgifter som namn, postnummer, leveransadress, e-postadress och telefonnummer

  • Kundnummer (om relevant)

  •  

  Hur vi använder dina personuppgifter Vi använder personuppgifter som vi har fått från dig i samband med att du skickar en förfrågan till oss som vi sedan hanterar för att leverera den tjänst du har begärt. Om du har köpt företagsbiljetter eller bokat ett event, möte eller konferens använder vi dina kontaktuppgifter för att skicka marknadsföring till dig med liknande erbjudanden.

  Vem som har tillgång till dina personuppgifter Dina personuppgifter delas med leverantörer som tillhandahåller oss tjänster för digital marknadsföring, ERP/affärssystem och leverantörer som hanterar bokning av möten och konferens. Leverantörer som tillhandahåller betaltjänster är själva ansvariga för personuppgiftsbehandlingar som sker i anslutning med betalningar.

  Använder du vår digitala webbtjänst för distribution av värdekoder är det ditt företag eller organisations som du representerar som är ansvariga för den personuppgiftsbehandling som sker i anslutning med uppladdning av kontaktuppgifter och distribution av värdekoder. Vi agerar personuppgiftsbiträde i samband med att användandet av vår digitala webbtjänst.

  Rättslig grund för att behandla dina personuppgifter För det fall en bokning av event eller avtal träffas är den lagliga grunden fullgörandet av vårt avtal. För det fall kontakten inte leder till bokning eller köp utgör den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig med liknande erbjudanden i framtiden. Du kan alltid avvisa vidare marknadsföring genom att följa instruktionerna i de e-postutskick vi gör.

  Hur länge vi sparar dina personuppgifter Vi sparar dina personuppgifter i upp till 16 månader från och med den tidpunkt då en bokning eller ett köp registrerades. Det kan hända att vi fortsätter att spara och använda dina uppgifter om vi har oavslutade åtaganden gentemot dig, eller om vi av andra skäl är förhindrade att radera dem.

  Vem vi delar dina personuppgifter med

  Vi delar endast dina personuppgifter med dem som behöver uppgifterna för att kunna uppnå det avsedda ändamålet med behandlingen. Vi kan dela dina personuppgifter inom ODEON-gruppen dit Filmstaden tillhör för att uppnå det avsedda syftet med behandlingen, till exempel dataanalys av konsumentdata för att få marknadsinsikter och för skapande av marknadsföringsinnehåll.
   
  Vi förbehåller oss rätten att överföra eventuella personuppgifter som vi har om dig i händelse av att vi förvärvas av eller sammanslås med en tredje part eller blir föremål för någon annan affärstransaktion som t ex. en omorganisation.
   

  Personuppgiftsbiträden

  När så krävs delar vi dina personuppgifter med personuppgiftsbiträden för att uppnå det avsedda ändamålet med behandlingen. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar uppgifter på uppdrag av oss enligt våra anvisningar. Vi ställer höga krav på våra personuppgiftsbiträden och säkerställer att alla våra personuppgiftsbiträden lämnar tillfredsställande säkerhetsgarantier med avseend på dina personuppgifters säkerhet och konfidentialitet. Vi har skriftliga avtal med alla våra personuppgiftsbiträden, s.k. personuppgiftsbiträdesavtal, genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas.

  Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 
  • IT-tjänster (nödvändig drift, teknisk support, utveckling, felsökning och underhåll av våra IT-lösningar och affärssystem)

  • Logistik (posttjänster, logistik- och fraktleverantörer)

  • Hantering av tävlingspris (Filmdistributörer)

  • Order/transaktion- och betalningshantering (banker och andra betalningsleverantörer)

  • Kundservice (chatterbot på vår webbplats och ärendehanteringssystem)

  • Kundevents, möten och konferens (bokningshantering och kopplade tjänster)

  • Marknads- och gästundersökningar (utskick och insamling av gästers feedback om våra produkter och tjänster)

  • Annonser, kampanjer, reklam och digital marknadsföring (data- och webbanalysföretag, marknadsautomation, sociala-medieplattformar/applikationer, mediebyråer eller reklambyråer, tryck och distribution)

  • Försäkringsbolag (skadereglering mm.)

  • Internetleverantörer (tillgång till internet via wifi-tjänst)

  • Säkerhet (upptäcka och förhindra möjliga bedrägerier, missbruk och stölder)

  Självständigt personuppgiftsansvariga

  Vi kan också komma att dela dina personuppgifter med företag som är självständigt personuppgiftsansvariga och som ansvarar för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att vi inte bestämmer eller har kontroll över hur uppgifter som lämnas till dessa företag ska behandlas.
   
  Detta kan vara företag som:

  • Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösenföretag, banker och andra betaltjänstleverantörer)

  • Sociala medierplattformar som du interagerar med

  • Företag som hanterar allmänna godstransporter (speditörer och logistikföretag)

  • Mobiloperatörer och internetleverantörer som hanterar telefoni, data och internet

  • Bemanning- och rekryteringsföretag

  • Offentliga myndigheter (skattemyndigheter, polis eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott.

  För företag som är självständigt personuppgiftsansvariga och som själva ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter gäller företagets egen integritetspolicy.

  Var vi behandlar dina personuppgifter

  De personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas i huvudsakligen i ett land inom den Europeiska Unionen (EU) eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) men kan också, när det är nödvändigt, överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. Varje sådan överföring av dina personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och utan att dina lagstadgade rättigheter påverkas. I dessa fall garanteras adekvat skyddsnivå genom beslut från den Europeiska Kommissionen.

  Då och då kan vi komma att överföra personuppgifter från EU/EES till ett tredje land som saknar beslut om adekvat skyddsnivå. När detta sker använder vi Europeiska Kommissionens standardavtalsklausuler för dataöverföring, dvs. avtalsvillkor som både vi och mottagaren av personuppgifter skriver under och som säkerställer att dina rättigheter och friheter beaktas. När det är lämpligt vidtar vi också ytterligare skyddsåtgärder, t ex. kryptering, strikta åtkomstkontroller och pseudonymisering.

  Cookies

  Filmstaden använder cookies och andra spårningstekniker på vår webbplats för att ge dig som besökare full tillgång till olika funktioner och tjänster, för att kunna analysera användarnas beteende på webbplatsen samt leverera anpassat innehåll och marknadsföring. Vi samlar därmed in personuppgifter om ditt användande av vår webbsida.

  En cookie är en liten textfil som placeras på din dator, mobiltelefon och liknande enheter. Det finns temporära cookies och permanenta cookies. Temporära cookies, kallade sessions-cookies, sparas på din enhet tills du stänger ner din webbläsare. Permanenta cookies har ett utgångsdatum och när det datumet har utgått, raderas dessa cookies när du återbesöker den webbsida som skapade den.

  Cookies kan vara "förstaparts-cookies" eller "tredjeparts-cookies". Förstaparts-cookies är cookies som placeras på vår webbsida av oss. Tredjeparts-cookies är cookies som placeras på vår webbplats av en tredjepart, med tillstånd från oss.

  I vår cookiepolicy kan du läsa mer om vilka cookies vi använder, vad dem används till och hur du kan hantera dina inställningar för samtycke till användningen av cookies. Vår cookiepolicy hittar du genom att trycka här.

  Lagringstid

  Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

  Vissa uppgifter raderas dock löpande, t ex. uppgifter som samlas in via cookies och som raderas i enlighet med vår cookiepolicy.

  Ändringar i personuppgiftspolicyn

  Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen av personuppgiftspolicyn hittar du alltid på denna sida.

  Vid ändringar som är av avgörande betydelse för hur vi hanterar dina personuppgifter, meddelas du via anslag på vår officiella webbplats eller via e-post. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 • Cookiepolicy

  Denna policy förklarar vad cookies är och hur de används på Filmstadens webbplats och applikationer.

 • Köpvillkor för biobiljetter

  Här hittar du köpvillkor för Filmstaden, Svenska Bio och Cinemascenen.

 • Köpvillkor för Presentkort

  Här kan du läsa köpvillkoren för Filmstadens Presentkort

 • Filmstadens medlemsvillkor

  Allmänt om medlemskapet

  Dessa villkor (”Medlemsvillkoren”) reglerar ditt medlemskap i Filmstadens kundklubb (”Filmstaden”).

  ”Medlemsvillkoren” utgör det avtal som gäller mellan dig (”Medlemmen”) och Filmstaden AB (org nr 556035-1651) när du blivit medlem i Filmstaden, och du bör därför läsa Medlemsvillkoren noggrant. Filmstaden AB förbehåller sig rätten att uppdatera Medlemsvillkoren från tid till annan. Om vi gör några väsentliga förändringar i Medlemsvillkoren meddelar vi dig via e-post.

  Filmstaden AB förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskapet om detta missbrukas eller för det fall Medlemmen vid besök på Filmstaden AB:s biografer agerar i strid med Filmstaden AB:s vid var tid gällande ordningsregler. Ett avslutande av medlemskapet kan innebära att intjänade poäng förverkas. Filmstaden AB förbehåller sig också rätten att avsluta kundklubben Filmstaden, men ska då informera dig om detta minst sex (6) månader i förväg via e-post och övriga medlemskanaler.

  Personuppgiftshantering

  När du registrerar dig som Medlem i Filmstaden godkänner du att vi behandlar de personuppgifter du lämnar. I vår personuppgiftspolicy finns information om hur vi behandlar dina personuppgifter, vad de används till och hur vi skyddar din integritet. Vi uppmanar dig att läsa igenom personuppgiftspolicyn noggrant och att kontakta oss om du har några frågor. För kontakt vänligen se vår personuppgiftspolicy.

  Att bli medlem i Filmstaden

  Medlemskap i Filmstaden skapas via registrering på www.filmstaden.se (”filmstaden.se”) eller via vår App ”Filmstaden” (”Appen”). Det är inte möjligt att registrera medlemskap i kassan på biograferna. Registrering görs sedan via e-post och du skapar din medlemsprofil och väljer ditt lösenord. Vi kommunicerar huvudsakligen med dig som medlem via våra digitala kanaler. Alla basfunktionerna för medlemskapet kommer du åt via ditt konto i Appen och på filmstaden.se. Appen är också tänkt att vara en kanal för kommunikation i direkt anslutning till dina biobesök.

  När du registrerar dig som medlem får du frågan om du vill ta emot marknadsföring från oss i våra digitala kanaler, som t.ex e-mail, sms, social media eller push-notiser. Du kan när som helst välja att sluta ta emot marknadsföring genom att ändra dina kontoinställningar i Appen eller på webben, eller genom att följa länken i respektive meddelande. Vi kommer även om du avsagt dig marknadsföringsmeddelanden att fortsätta att leverera dina biljetter och bekräftelser via e-post. Vi kommer också att fortsätta kommunicera kring ditt medlemskap och relevant information inför dina besök.

  Det är bara fysiska personer som fyllt 16 år som kan vara medlemmar i Filmstaden.

  Ditt medlemskap är personligt och kan inte överlåtas eller användas av annan. Du ansvarar själv för att dina inloggningsuppgifter inte hamnar i andras händer. Om du tror att någon kan ha fått reda på dina inloggningsuppgifter, rekommenderar vi att du byter ditt lösenord omgående.

  Medlemskapet får endast användas för icke-kommersiellt bruk. Du får inte sälja poäng och du får inte använda medlemskapet på ett sådant sätt att Filmstaden AB eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Du får inte bryta mot svensk lag och du måste följa Filmstaden AB:s regler.

  Medlemsprofil

  Du skapar din medlemsprofil genom att ange följande obligatoriska uppgifter; för- och efternamn, personnummer, din e-postadress och ditt mobilnummer.

  Medlemskapet är kortlöst och du identifierar dig som medlem med ditt personnummer eller med ditt digitala medlemskort som finns i Appen.

  På dina personliga sidor som du når via inloggning; ”Logga in” kan du se all information kring ditt medlemskap, och där kan du också hantera ditt medlemskap, se poäng och nivåer m.m. Du loggar in på Mina Sidor i Appen eller på filmstaden.se med din mailadress.

  Medlemsår

  Ditt medlemskap i Filmstaden börjar det datum du blir medlem och gäller därefter i 12 månader (det första Medlemsåret). Medlemskapet förlängs därefter automatiskt i 12-månaders perioder, där varje 12-månaders period utgör ett Medlemsår. (Om du varit medlem i Filmstaden AB:s tidigare lojalitetsprogram, Bioklubben, gäller särskilda regler, se punkt 12 nedan.)

  Filmstaden AB förbehåller sig rätten att avsluta medlemskapet om inga besök eller köp i kiosken har gjorts under en period på tre år, varvid medlemskapet upphör, men självfallet kan du bli medlem på nytt vid ett senare tillfälle.

  Du kan närsomhelst säga upp ditt medlemskap i Filmstaden.

  Medlemsnivåer

  Medlemskapet har två nivåer; medlem och Guldmedlem.

  Guldmedlem blir den som under ett Medlemsår samlat in 1500 nivågrundande poäng* eller gjort 10 poängivande besök**.

  *) Poäng som inte är nivågrundanden är t.ex. välkomstpoäng, dvs sådana poäng som vi ger till nya medlemmar, och kampanjpoäng, t.ex. poäng från ”dubbla-poäng” kampanjer. Övriga poäng du tjänar är nivågrundande och påverkar din medlemsnivå. **) Besök som inte är poänggivande är t ex besök som du betalat med poäng eller fria besök, t.ex. förhandsvisningar, fribiljetter eller personalkort. Övriga besök är poänggivande och påverkar din medlemsnivå.

  Intjänade poäng/besök under ett Medlemsår (”Intjänandeåret”) ligger till grund för vilken medlemsnivå som ska gälla för dig det efterföljande Medlemsåret. Första gången du uppnår guldnivån gäller dock guldmedlemskapet också resterande del av Intjänandeåret, dvs du blir guldmedlem så snart du uppfyllt kraven i föregående stycke.

  Hur man tjänar poäng

  Du tjänar poäng på det du betalar för din egen biobiljett då du köper den i inloggat läge på Appen och på filmstaden.se eller i våra kassor och på alla produkter du handlar i våra kiosker.

  Varje krona du betalar motsvarar 1 poäng.

  Poäng för biljettköp registreras på Mina sidor när den föreställning biljetten gäller för är slut.

  Poäng för inköp i våra kiosker registreras på Mina sidor direkt vid köptillfället. Observera att köp på restauranger och caféer som ligger inne i eller i anslutning till våra biografer, men som inte drivs av Filmstaden AB, inte ger några poäng. Om du är tveksam, fråga innan du handlar om köpet är poänggrundande.

  Du kan också efterregistrera biljettköp upp till en vecka efter föreställningen. Detta gör du genom att kontakta Kundservice via filmstaden.se.

  Men det finns som alltid vissa specialbestämmelser

  • Presentkort: Du får poäng på det du köper (din biljett och kioskinköp) när du använder presentkort som betalning, men du får inte poäng för köpet av själva presentkortet, dvs för att ladda kortet.

  • Rabattkort: Köp av din biljett med rabattkort ger poäng. Köp av själva rabattkortet ger inte poäng.

  • Reservationsavgifter: Om du köper din biljett efter att först ha reserverat den, tjänar du inte poäng på reservationsavgiften.

  • Företagsbiljetter: När du använder en företagsbiljett som betalning för din biljett ger det alltid 50 poäng.

  • Fribiljetter: Ger inga poäng

  • Biljetter du köper för poäng: Ger inga poäng

  Fördela poäng till vänner

  Om du i inloggat läge på Appen eller filmstaden.se eller i våra kassor köper biljett också åt annan medlem i Filmstaden, kan du genom att lägga till dennes medlemsnummer i Filmstaden se till att denne får poäng för sin biljett.

  Handla för poäng

  Du kan i inloggat läge använda dina intjänade poäng direkt i Appen, på filmstaden.se eller i våra kassor för att köpa biljetter (även till andra än dig själv) eller för att handla i vår kiosk. Poäng kan inte användas för biljettköp i våra biljettautomater. Du kan inte köpa biljett till IMAX för poäng. För vissa föreställningar eller evenemang kan det förekomma begränsningar i rätten att använda poäng för att köpa biljetter.

  Vid köp av biljetter i Appen eller på filmstaden.se kopplas köpet direkt till ditt konto och du får tillgång till de biljetter du köpt som e-biljetter direkt i Appen. När du betalar med poäng i kassan på våra biografer krävs att du kan uppvisa giltig legitimation. Detta för att säkerställa att ingen obehörig använder dina poäng.

  När du betalar biljetter eller handlar i våra kiosker med poäng dras de direkt från kontot. Vid eventuellt återköp sätts poängen tillbaka på ditt konto om de fortfarande är giltiga.

  Hur många poäng som vid varje tid krävs för köp av biljett eller för produkter i våra kiosker, framgår på filmstaden.se.

  Det är alltid de äldsta poängen som dras först när du handlar för poäng.

  Poängens giltighetstid

  Intjänade poäng är giltiga för köp det Medlemsår de tjänades in plus ytterligare två Medlemsår. Poäng som inte utnyttjas inom den perioden slutar att gälla. (Giltighetstiden för hur länge man kan handla för poängen har inget samband med bestämmandet av medlemsnivå, se punkt 6 ovan.)

  Dina förmåner som medlem

  Utöver att kunna handla för dina poäng kommer du som medlem att få olika erbjudanden från oss. Läs på filmstaden.se vilka olika förmåner och erbjudanden som vid var tid gäller för de olika medlemsnivåerna.

  Vad gäller om jag varit medlem i Bioklubben?

  Medlemsår

  Om du tidigare varit medlem i Bioklubben flyttas ditt medlemskap över till Filmstaden och ditt Medlemsår bestäms efter vad som gällt i Bioklubben, dvs du börjar inte något nytt Medlemsår i Filmstaden. (Om ditt medlemsår i bioklubben t.ex. var 1 september – 31 augusti, så gäller det även i fortsättningen för ditt medlemskap i Filmstaden.)

  Lagval och tvist

  Svensk lag tillämpas på medlemskapet och dessa Medlemsvillkor. Tvist hänförlig till medlemskapet eller Medlemsvillkoren ska avgöras av svensk allmän domstol. Du kan också vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, läs mer på www.arn.se.

 • Köpvillkor Företagsbiljetter

  Vi levererar Företagsbiljetterna med företagspaket dvs Posten kör ut dem till ditt företag. Vi är därför intresserade att få information om leveransadress i form av besöksadress då boxnummer inte fungerar för företagspaket. Vi levererar normalt inom 3-7 arbetsdagar. Fakturan skickas till angiven fakturaadress eller till leveransadressen om ingen särskild fakturaadress finns. Det går även att få fakturan digitalt.
  Fakturering sker efter sedvanlig kreditbedömning.

  Betalningsvillkor: 15 dagar netto eller förskottsinbetalning

  Fraktavgift: 90 kr exkl moms (ev tillägg vid speciella lösningar)

  Hanteringsavgift: 0 kr

  Faktureringsavgift: 0 kr

  Fakturering sker efter sedvanlig kreditbedömning.

  När leveransen är kvitterad och mottagen av kund åligger det kunden att så snart som möjligt kontrollera Företagsbiljetter samt faktura för eventuella felaktigheter. Företagsbiljetterna gäller i ett helt år. Ingen återlösen eller returrätt. Ingen vidareförsäljning av Företagsbiljetter eller Biomenyer är tillåten.

  Vid externa kampanjer som inkluderar Företagsbiljetter/Guldbiljetter återkoppla med material för godkännande innan publicering till [email protected].

  Företagsbiljetten/Värdekoden gäller i utbyte mot en biobiljett till ordinarie föreställning och 3D- visning. Tillägg förekommer på IMAX-, ISense, VIP-föreställningar, VIP-stolar samt plusstolar.

  Guldbiljetten gäller i utbyte mot en biobiljett till ordinarie IMAX-, ISense och VIP-föreställningar utan stolstillägg på Filmstaden, Svenska Bio och Cinemascenens biografer. Få information om vilka biografer och salonger som Guldbiljetten gäller på här.

  Särskilda visningar tillåter inte nyttjande av varken Företagsbiljett eller Guldbiljett. Tillägg för 3D-glasögon förekommer vid 3D-visningar.

  Digitala Företagsbiljetter

  Filmstadens Digitala Företagsbiljetter levereras i form av en 12-siffrig värdekod och gäller i utbyte mot en ordinarie biobiljett på alla Filmstaden, Svenska Bio och Cinemascenen (se aktuella orter nedan). Värdekoden är giltig i ett helt år från inköpsdatum om inte annat anges. Värdekoden kan endast användas inom giltighetstiden, t.o.m. sista datumet. Efter detta datum är koden förbrukad och går ej att lösa in, ingen förlängning sker. Mottagaren av värdekoden kan köpa platsbiljetter med koden på www.filmstaden.se genom att markera knappen för Företagsbiljetter/Värdekod. I biljettautomaten genom att markera bilden för Företagsbiljetter/Värdekod eller i appen. Mottagaren kan inte genomföra ett köp utan att ange giltig värdekod. När koden är använd för ett köp anses den förbrukad. En värdekod kan endast användas till ett köp en gång. Filmstaden har inga uppgifter om mottagaren utan kommer i det fall kod saknas att hänvisa tillbaks till det aktuella företag mottagaren anser sig fått koden av.

  Köp av Filmstaden Digitala Företagsbiljetter

  Värdekoder säljs endast till företag och till minimiantal om 20 st värdekoder per köp. Köp samt distribution sker endast via Filmstadens Digitala webbtjänst.

  I priset ingår ett ordinarie biobesök. Tillägg kan förekomma för exempelvis särskilda visningar eller stolar/salonger.

  Kund och leveransuppgifter:

  Företagskunden ansvarar för att de uppgifter som lämnas är korrekta och att Filmstaden har möjlighet att kontrollera detta. Sker det ändringar efter registreringen som kund är det företagskundens ansvar att informera Filmstaden Företagsbiljetter om ändrad adress och/ eller e-post.

  Fakturavillkor:

  Filmstaden Digitala Företagsbiljetter säljs endast på faktura till registrerade företag och efter sedvanlig kreditkontroll. Betalningsvillkor, 15 dagar netto. Vid vissa beställningar kan Filmstaden kräva full betalning i förskott.

  Leveranstid:

  Filmstaden Digitala Företagsbiljetter är tillgängliga för utskick senast 24 timmar efter registrerat köp eller senast första vardag efter helg om inget annat meddelats.

  Användaruppgifter:

  Företagsanvändaren ansvarar för allt användande av sina uppgifter. Det är inte tillåtet att logga in på portalen med annan användares uppgifter.

  Distributionsregler Filmstaden Digitala Företagsbiljetter:

  Användaren ansvarar för att korrekt information laddas upp innan distribution. Redan distribuerade koder kan åter sökas fram via webbtjänsten av användaren. Filmstaden kan inte söka fram särskilda koder.

  För det fall du väljer att använda vår webtjänst för distribution av biobiljetterna via sms eller e-post, accepterar du att vi som personuppgiftsbiträde hanterar de personuppgifter du tillhandahåller i enlighet med bifogat biträdesavtal. Se nedan.

  Vi tar inte ansvar för ev. leveransproblem som kan uppstå p.g.a. mottagarens speciella förutsättningar eller riktigheten i nummer/adress.

  Filmstaden ansvarar inte för om:

  • Sms mottagaren av någon anledning inte fått sitt sms trots att det skickats till ansvarig teleoperatör (exempel på fel är felaktigt mobilnummer, fel hos operatör, fel på mottagarens abonnemang).

  • E-post mottagaren av någon anledning inte fått sin e-post trots att den levererats till rätt e-postserver (exempel på fel är felaktig adress, fel hos e-postserver, meddelandet blockerats av spam/brandvägg).

  Egen distribution

  Det finns möjlighet att få värdekoden som text-fil för egen distribution. Tveka inte att ta kontakt med oss om ni har funderingar kring vilken information som behöver finnas med förutom själva värdekoden och tillhörande giltighetstid.

  Texten nedan skall alltid synas i samband med eller som tillhörande information till Värdekoden:

  "Filmstaden värdekod gäller i utbyte mot en ordinarie biobiljett på Filmstaden, Svenska Bio och Cinemascenen. Giltig t.o.m 20XX-XX-XX. En använd eller utgången värdekod är förbrukad."

  Köpande företag ansvarar i förhållande till slutkunder för problem som uppkommer i samband med vidaredistribution av biobiljetter/värdekoder. I det fall flera slutkunder erhållit samma värdekod ansvarar företagskunden för eventuella anspråk från dessa mottagare.

  Företagskunden skall vid vidaredistribution av värdekoder, tydligt informera mottagaren om värdekodens giltighetstid. Distribuera i god tid så att mottagaren får tid att använda sin värdekod.

  Företagskunden bör förvara ev. icke distribuerade värdekoder på ett säkert sätt då det är värdehandlingar.

  Ingen returrätt eller återlösen på Filmstaden Digitala Företagsbiljetter.

  Ingen vidareförsäljning är tillåten.

  Använd Värdekod anses förbrukad och kan inte återaktiveras.

  Värdekoden kan endast lösas in på följande orter:

  Alingsås, Borlänge, Borås, Bromölla, Eskilstuna, Falun, Gävle, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Hudiksvall, Höllviken, Härnösand, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Köping, Landskrona, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Mariestad, Mjölby, Mora, Motala, Norrköping, Norrtälje, Nyköping, Skara, Skellefteå, Skövde, Stockholm, Strängnäs, Sälen, Söderhamn, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Uppsala, Vetlanda, Visby, Vänersborg, Värnamo, Västervik, Västerås, Växjö, Ystad, Örebro, Örnsköldsvik, Östersund.

  Filmstaden Företagsbiljetter 08-680 37 00

  [email protected]

  Personuppgiftsbiträdesavtal

  Som Kund (”ni”, ”er”) till Filmstaden AB (”vi”, ”vår”, ”oss”) har ni valt att använda vår webbtjänst för distribution av digitala företagsbiljetter/värdekoder till era utvalda mottagare via SMS eller e-post ("Tjänsten"). Tjänsten administreras av oss som ett Personuppgiftsbiträde, och vi kan komma att behandla de personuppgifter som ni gör tillgängliga i Tjänsten och som ni är Personuppgiftsansvarig för.

  Detta Personuppgiftsbiträdesavtal tillsammans med köpvillkoren för Tjänsten utgör avtalet (”Avtalet”) mellan oss och er. Avtalet börjar gälla från och med det datum då ni godkänner Avtalet och börjar använda Tjänsten.

  Ni hittar Personuppgiftsbiträdesavtalet genom att klicka här.

 • Vad har Filmstaden för uppgifter om mig?

  I vår personuppgiftspolicy kan du läsa om vilka uppgifter vi har om dig.

 • Policy för visselblåsning

  Här hittar du vår Policy för visselblåsning och vår Personuppgiftspolicy för visselblåsartjänsten

 • Köpvillkor Caspeco, Order to Seat

  Köpvillkor

  Om Filmstaden AB

  Appen och/eller e-handelsplatsen Filmstaden (”Appen/E-handelsplatsen”) tillhandahålls av Filmstaden AB med organisationsnummer 556035-1651 (”Säljaren”, ”vi”, eller ”oss”). Om du vill kontakta oss hittar du kontaktinformation under punkt 12 nedan.

  Om köpvillkoren och köp via Appen/E-handelsplatsen

  Dessa köpvillkor gäller vid beställning och köp av produkter och tjänster via Appen/E-handelsplatsen. Avtal om köp initieras via Appen/E-handelsplatsen och ska anses ingånget när vi har bekräftat din beställning i orderbekräftelse eller, om detta sker tidigare, när du har påbörjat användning av en beställd tjänst.

  Priser och produkter

  Priser för produkter och tjänster anges inklusive moms i angiven valuta. I kassan presenteras det totala priset, inklusive alla avgifter såsom fraktavgift, expeditionsavgift och liknande.

  Vi har som mål att alltid hålla Appen/E-handelsplatsen uppdaterad vid eventuella förändringar i produktutbudet, men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Vi eftersträvar att alla priser och produktbeskrivningar i Appen/E-handelsplatsen är helt korrekta men, reserverar oss för eventuella fel.

  Medlemspoäng

  Just nu kan vi inte ge medlemspoäng på ditt köp i denna app. För att få dina poäng registrerade maila ditt kvitto till [email protected].

  Beställning

  Beställning görs i Appen/E-handelsplatsen. Vid beställning kan mailadress, anges för att erhålla kvitton. All personinformation som anges vid beställning ska vara korrekt och avse den som beställer produkterna. Vi ansvarar inte för utebliven leverans till följd av att otillräcklig eller felaktig information har lämnats vid beställningen.

  Betalning

  I kassan presenteras de betalmetoder som är tillgängliga för respektive produkt eller tjänst. Betalning sker genom kortbetalning, Swish eller på annat sätt i enlighet med de köp- och betalningsvillkor som gäller för respektive betalningsmetod och som anges i samband med köpet. Kvitto skickas elektroniskt till din angivna e-post.

  Kortbetalning

  Vi accepterar betalning med Visa, MasterCard. Debitering av ditt betalkort sker direkt.

  Betalning med kort förutsätter att kunden registrerar ett eller flera betalkort eller annat betalmedel genom att ange kortinformationen i Appen/E-handelsplatsen. För betalkort ska kortnummer, utgångsdatum och säkerhetskod/CVV-kod registreras.

  Betalning med Swish

  Vi accepterar betalning med Swish. Debitering sker direkt på det till Swish knutna telefonnummer som anges vid betalning. Vid betalning med Swish ombeds man öppna appen för Swish samt legitimera sig med e-identitet.

  Orderbekräftelse och leverans

  När vi mottagit din beställning bekräftar vi detta direkt i Appen/E-handelsplatsen. När din beställning är bekräftad och redo för leverans kommer vi ut med den.

  Avbeställning (ångerrätt)

  När du handlar via Appen/E-handelsplatsen har du enligt distansavtalslagen rätt att frånträda beställningen (ångerrätt) genom att meddela oss detta inom 14 dagar. Vid köp av tjänsten räknas fristen från beställningen och vid köp av vara från det att du mottagit varan. Vi återbetalar då de avgifter du har betalat för den aktuella produkten eller tjänsten. Du får själv betala returkostnaden när varan skickas tillbaka.

  Ångerrätten gäller endast under förutsättning att (i) produkten returneras i oskadat skick, eller (ii) att vi inte har påbörjat leveransen av den tjänst för vilken du vill frånträda en beställning. Observera att försäljning av mat inte omfattas av ångerrätt. Du kan läsa mer om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt på Konsumentverkets hemsida, där också blanketter för utövande av ångerrätt finns tillgängliga.

  Produktgarantier

  Vi lämnar inga garantier på de produkter som du köper och beställer från oss, men du har alltid rätt att reklamera felaktig produkt inom tre år från ditt inköp (se punkt 9). I den utsträckning som tillverkare av en produkt lämnar garantier gäller givetvis sådana garantier för produkten.

  Reklamation

  När du får dina produkter är det viktigt att du kontrollerar så de inte är skadade eller felaktiga. Om du anser att en levererad produkt eller tjänst är felaktig ska du inom skälig tid reklamera produkten eller tjänsten genom att kontakta oss. Vi undersöker då reklamationen och meddelar om vi kan godta reklamationen och i sådana fall hur vi avhjälper felet, t.ex. genom omleverans, prisavdrag eller återbetalning. En eventuell återbetalning genomförs så snart som möjligt och senast inom 30 dagar från den dag reklamationen slutbehandlats.

  Immateriella rättigheter

  Din användning av Appen/E-handelsplatsen innebär inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter överlåts till dig. Du får inte använda, kopiera, ändra eller på̊ annat sätt hantera programvara eller annat material som hör till oss eller våra samarbetspartners (till exempel, men inte uteslutande, information och bilder som görs tillgängliga via Appen/E-handelsplatsen) inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till annan.

  Personuppgiftsbehandling

  För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer vi att behandla din mailadress. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning. Du kan läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.

  Kontakt & Kundtjänst

  Om du vill komma i kontakt med oss når du oss enligt följande:

  Filmstaden AB

  Greta Garbos Väg 11-13, 169 86 Solna

  08 - 562 60 000

  [email protected]

  Force Majeure Vi är inte ansvariga för skada eller bristande fullgörelse till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför vår kontroll och som vi skäligen inte förväntas räkna med och vars följder vi inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. Om en omständighet i enlighet med denna punkt 13 kvarstår under en period som överstiger 1 månad har part rätt att med omedelbar verkan säga upp avtal om köp vars fullgörande förhindras av sådan omständighet.

  Generell ansvarsbegränsning

  Vårt ansvar för levererade produkter och tjänster förutsätter att de används på avsett sätt. Vårt övriga ansvar för skador som kan uppstå till följd av fel i produkter och tjänster som vi levererar är begränsat till vad som följer av tillämplig tvingande lagstiftning. Såvida inte tvingande lag föreskriver något annat ansvarar vi inte i något fall för indirekt skada eller förlust, och vår ersättningsskyldighet i förhållande till dig är, såvida inte uppsåt eller grov oaktsamhet föreligger, begränsad till den ersättning du erlagt för berörd produkt eller tjänst.

  För att vara berättigad till eventuell ersättning för skada ska din begäran om ersättning framställas inom skälig tid från det att skadan upptäcktes eller borde ha upptäckts.

  Ändring av avtalsvillkor

  Vi förbehåller oss rätten att från tid till annan ändra dessa allmänna villkor. För genomfört köp gäller alltid de villkor som har godkänts och accepterats av dig i samband med aktuellt köp.

  Tvister och tillämplig lag Tvist avseende giltighet, tolkning och tillämpning av dessa köpvillkor ska i första hand avgöras genom förhandling mellan Säljbolaget och dig som kund. Om sådana förhandlingar inte leder till att tvisten avgörs kan tvisten på din begäran prövas av Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Tvisten kan även prövas av allmän domstol varvid svensk rätt ska tillämpas.

 • Integritetspolicy Caspeco, Order to Seat

  Integritetsmeddelande

  När du använder appen så behandlas dina personuppgifter av tre olika personuppgiftsansvariga som var och en är ansvariga för egna ändamål. Rollfördelningen mellan personuppgiftsansvariga och eventuella personuppgiftsbiträden framgår nedan.

  Filmstaden AB (organisationsnummer 556035-1651) som du beställer från är personuppgiftsansvarig för behandlingen som krävs för beställningen. Vill du läsa mer om hur Filmstaden AB behandlar dina personuppgifter kan du göra det på här.

  Appen tillhandahålls via Caspeco AB (organisationsnummer) som i denna behandling är personuppgiftsbiträde. Det innebär att Caspeco AB vad gäller matbeställningen endast behandlar dina uppgifter på instruktioner av Filmstaden AB som du beställer mat hos, vilka i sin tur behandlar dina personuppgifter på grundval av matbeställningen.

  Reepay A/S är ansvarig för betalningslösningen som tillhandahålls via appen och E-handelsplatsen och är därför personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som krävs för att hantera betalningen. Vill du läsa mer om hur Reepay A/S behandlar dina personuppgifter kan du läsa mer här (Fråga Caspeco om länken)

  Caspeco AB kommer, baserat på de uppgifter som du anger när du skapar en profil i appen, att föra statistik över användningen av appen. Det innebär att Caspeco AB är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i statistikändamål, som sker baserat på berättigat intresse.

  Caspeco AB behandlar följande personuppgifter: Namn, Emailadress, telefonnummer. Dina uppgifter delas med våra underbiträden för att kunna leverera vår app och e-handelsplats, men behandlas inte vidare av dem för något annat ändamål. Dina uppgifter överförs inte till tredjeland.

  Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter som förekommer om dig i Caspeco AB:s verksamhet. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande kan du höra av dig så kan vi både rätta den och begränsa användningen av uppgiften tills den är rättad. Du har även rätt att invända mot behandlingen av dina uppgifter samt begära att de raderas från Caspeco AB:s verksamhet. Vi kommer då att radera uppgifterna från alla behandlingar som baseras på samtycke eller berättigat intresse.

  Har du någon fråga om hur Caspeco AB behandlar dina personuppgifter är du välkommen att höra av dig till [email protected] (???).