Personuppgiftspolicy

Senast uppdaterad: för 3 månader sedan

För oss är våra kunders förtroende av allra största vikt. Vi vet att det förtroendet bland annat bygger på hur vi hanterar den information vi samlar in om dig som kund och vår förmåga att skydda din integritet. Vi utför all insamling och behandling av personuppgifter i enlighet med gällande integritetsskyddslagstiftning. Vi strävar alltid efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag. Syftet med denna personuppgiftspolicy är att på ett så tydligt och transparent sätt som möjligt beskriva hur vi samlar in och använder personuppgifter och vad du som kund har rätt att begära av oss när det gäller den hanteringen.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är varje upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, person- eller annat identifikationsnummer, telefonnummer, e-postadress och IP-nummer.

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?

Det övergripande syftet med vår behandling av dina personuppgifter är att kunna administrera din tillgång till, och din användning av, våra tjänster och för att utveckla och förbättra vår verksamhet och din kundupplevelse.

Vi samlar in personuppgifter om dig på flera sätt, men i första hand direkt från dig när du använder våra digitala tjänster. Vi strävar efter att minimera de uppgifter vi behandlar och vi säljer aldrig dina personuppgifter till andra företag.

Vi använder inte automatiserat beslutsfattande.

Vi sparar eller behandlar inte konto- eller kreditkortsuppgifter. Alla betalningar hanteras av vår samarbetspartner Nets. Nets personuppgiftspolicy hittar du här: https://www.nets.eu/Pages/Terms-and-conditions---Cookie-and-Privacy-Policy.aspx

Reservation eller köp av biljetter via Svenska Bios webbplats eller Filmstadens app

När du reserverar eller köper biljetter via filmstaden.se eller Filmstadens app samlar vi från dig in de personuppgifter vi behöver för att kunna genomföra din reservation eller ditt köp, samt för att kunna kommunicera med dig kring ditt besök samt rikta erbjudanden till dig.

 • Kategori av personuppgifter; telefonnummer och e-postadress

 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna krävs för att kunna fullgöra din reservation/ditt köp

 • Lagringsperiod; Uppgifterna sparas i trettio (30) dagar efter genomförandet av den föreställning du köpt eller reserverat biljetter till.

Deltagande i tävlingar m.m.

När du deltar i tävlingar eller andra event som anordnas av oss samlar vi in de personuppgifter om dig som behövs för att du ska kunna delta.

 • Kategori av personuppgifter; namn, e-postadress, telefonnummer och eventuellt postadress.

 • Laglig grund; Berättigat intresse

 • Lagringsperiod; Vi sparar de personuppgifter du lämnat trettio (30) dagar från det att tävlingen eller eventet avslutats.

Vid köp av företagsbiljetter eller presentkort

När du via vår webbplats köper företagsbiljetter eller presentkort samlar vi in de uppgifter som behövs för att kunna genomföra ditt köp.

 • Kategori av personuppgifter; Namn, adress, e-postadress

 • Laglig grund; Fullgörande av avtal. Uppgifterna behövs för att kunna genomföra ditt köp.

 • Lagringsperiod; Till dess köpet har slutförts.

Vid kontakter med vår kundservice

Om du är i kontakt med vår kundservice via e-post eller telefon (eller då ett kundserviceärende initieras vid besök på våra biografer) kan vi, beroende på vad ärendet gäller, komma att spara sådana uppgifter om dig som behövs för att lösa ditt kundtjänstärende.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, adress, eller e-postadress.

 • Laglig grund; Berättigat intresse. Uppgifterna behövs för att tillgodose ditt och vårt berättigade intresse av att hantera kundserviceärenden

 • Lagringsperiod: 18 månader från det att ärendet registrerats

Som representant för företag eller annan organisation

Om du kontaktar oss som företrädare eller representant för ett företag eller en organisation, t.ex. i samband med förfrågningar om annonsköp eller bokning av event på någon av våra biografer, kan vi komma att spara dina kontaktuppgifter för att kunna kommunicera kring fullgörandet av leveransen av det ditt företag/din organisation bokat eller köpt, eller för att kunna kontakta dig/ditt företag/din organisation med erbjudanden i framtiden.

 • Kategori av personuppgifter; namn, telefonnummer, e-postadress

 • Laglig grund; För det fall bokning eller avtal träffas är den lagliga grunden fullgörandet av vårt avtal. För det fall kontakten inte leder till bokning eller köp utgör den lagliga grunden vårt berättigade intresse av att kunna återkomma till dig med liknande erbjudanden i framtiden

 • Lagringsperiod; Uppgifterna sparas under en period om 36 månader.

Rättslig förpliktelse

Personuppgifter används också av oss för att vi i förekommande fall ska kunna uppfylla våra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende redovisning.

Cookies

På webbplatsen filmstaden.se används cookies för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner samt för att kunna se användarnas beteende på webbplatsen. En cookie är en liten textfil som sparas på besökarens dator vid uppkoppling mot webbplatsen. Detta gör vi i syfte att kunna förbättra webbplatsen samt att kunna ge dig som kund bättre service och mer relevant innehåll. De flesta webbläsare accepterar cookies per automatik. Om du vill stänga av cookies kan detta göras i din webbläsares säkerhetsinställningar. Om du stänger av cookies kan dock vissa funktioner sluta fungera.

Läs mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy.

Vem behandlar utlämning av personuppgifter?

Vi använder ett antal olika IT-tjänster och IT-system i vår verksamhet.

Internt hanterar vi inga personuppgifter i vårt försäljningssystem och i vår kunddatabas. Uppgifterna är istället lagrade hos våra leverantörer eller i molnlösningar (våra personuppgiftsbiträden) som behandlar uppgifterna på vårt uppdrag och uteslutande enligt våra instruktioner.

Utöver detta använder vi externa leverantörer för personifiering och analys av användarbeteenden. Detta rör framför allt uppgifter som inhämtas genom cookies och hanteras anonymt på aggregerad nivå, dvs utan användning av personuppgifter.

Utlämning av personuppgifter till tredje land

Vi strävar alltid efter att dina personuppgifter i första hand ska hanteras inom EU/EES. I vissa fall tex då vi delar uppgifterna med ett personuppgiftsbiträde kan dock förekomma att uppgifter lagras i ett land utanför EU/EES. I dessa fall garanteras skyddsnivån antingen genom beslut från EU-kommissionen om att landet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller genom användandet av s.k. lämpliga skyddsåtgärder, tex godkänd uppförandekod i mottagarlandet, EU:s modellklausuler eller Privacy Shield.

Lagringstid

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy under punkten ”Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och för vilket ändamål?”. Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du alltid på denna sida.