Dina rättigheter

Senast uppdaterad: för 3 månader sedan

Spärr mot direktmarknadsföring

Du har rätt att säga nej till direktmarknadsföring, inklusive analyser som görs i direktmarknadsföringssyfte.

Du kan välja bort direktmarknadsföring genom att följa instruktionerna i varje marknadsföringsutskick. Om du är medlem i vårt lojalitetsprogram kan du också göra detta på Mina Sidor/ändra inställningar.

Rätt till tillgång om vad som finns registrerat

Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig.

Rätt till rättelse

Du har rätt att begära rättelse av dina personuppgifter om de är felaktiga, inbegripet rätten att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att vi ska radera alla personuppgifter om dig.

Vi vill göra dig uppmärksam på att vi kan säga nej till din begäran om radering om det finns legala skyldigheter som hindrar oss att radera uppgifterna. Om vi på grund av detta inte kan radera uppgifterna kommer vi istället att blockera personuppgifterna för andra ändamål än det som hindrar radering.

Rätt till begränsning

Du har rätt att kräva att vi begränsar hanteringen av dina personuppgifter;

Om du motsätter dig personuppgiftsbehandling som vi gör med stöd av vårt berättigade intresse, ska vi begränsa all hantering av uppgifterna under den tid det pågår utredning av om sådant berättigat intresse föreligger.

Om du har hävdat att dina personuppgifter är felaktiga ska vi begränsa all hantering av dessa uppgifter under pågående utredning av huruvida personuppgifterna är korrekta.z

I de fall vi hänvisat till intresseavvägning som laglig grund för ett ändamål har du rätt att invända mot behandlingen. För att kunna fortsätta att behandla uppgifterna efter en sådan invändning behöver vi visa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än de intressen du åberopat.

Rätten till dataportabilitet

Du har då vår behandling grundas på fullgörande av avtal, rätt att få dina personuppgifter överförda till dig eller annan personuppgiftsansvarig, där så är möjligt i ett strukturerat, vanligt och maskinläsningsbart format. Det gäller endast sådana personuppgifter du själv har givit oss.

Klagomål till tillsynsmyndighet

Du har alltid rätt att framföra klagomål om vår behandling av dina personuppgifter till en tillsynsmyndighet som i vårt fall är Datainspektionen. För kontaktuppgifter, se www.datainspektionen.se.

Personuppgiftsansvarig

Det är HB Svenska Bio Lidingö org nr 916615-5698, Klippvägen 3, 181 31 Lidingö, som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter.

Du kan i frågor som rör vår behandling av personuppgifter alltid kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.

Via e-post: [email protected]

Via vanligt brev: Svenska Bio, Klippvägen 3, 181 31 Stockholm

För att säkerställa att inte möjligheten att utöva dina rättigheter enligt gällande integritetslagstiftning ska missbrukas av någon annan till skada för dig har vi enligt gällande integritetsskyddslagstiftning ett ansvar att vid kontakter säkerställa din identitet. Beroende på vad kontakten avser kan vi därför komma att kräva att du på lämpligt sätt kan styrka din identitet.